Go to content
    
  
lContract de furnizare servicii Software Educaţional, Software la Comandă

Va rugăm să completați toate câmpurile, semnați / ștampilați fiecare pagină!
CONTRACT Nr. .........................

Încheiat astăzi .................... între: ...................................................................Seria si Nr. act identitate ….....................................................
Adresa beneficiar, telefon: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
numit în continuare Beneficiar, şi:
P.F.A. Tipa Marius, domiciliat în strada Martir Dan Carpin nr. 16, bl 90, ap. 1, Timişoara 300290 jud.  Timiş, CIF 19986749 Înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. F35/1236/24.11.2006,
Cont LEI: RO56BTRL03601202 D75981XX , Banca Transilvania, Sucursala Timişoara, numit în continuare producător.

Subsemnaţii: beneficiar, .....................................................................................................
şi Producător P.F.A. Tipa Marius George, ne angajăm să respectăm întocmai termenii şi condiţiile acestui contract despre care am luat la cunoştinţă odată cu comanda efectivă a produsului, contract care conţine 6 pagini și cu care suntem de acord.
Conţinutul Contractului:
Beneficiarul se angajează să respecte întocmai condiţiile de utilizare ale materialelor educaţionale produse şi livrate de producător, condiţii prevăzute în prezentul contract.
Denumirea produselor educaţionale la care se refera contractul si prețul acestora:
................................................................................................................................................................
Producator, PFA Tipa Marius George Beneficiar:

Condiţii Generale:
Utilizarea oricărui serviciu de consultanță IT și software orientat spre client, sau produs promovat în pagina www.softedu.eu, conform documentatiei din pagina www.softedu.eu, numit în continuare "Produs”, se poate face numai cu respectarea termenilor şi condiţiilor de mai jos, acceptate implicit în momentul lansării comenzii, aşa cum este limpede specificat si în pagina web, în secțiunea Comenzi și Licență. Comanda nu este posibilă fără bifarea acordului cu aceste condiții.
Licenţa de utilizare este  INDIVIDUALĂ / MULTIPLA.
Expedierea comenzii se face numai online, după primirea contractului completat semnat și ștampilat, și a confirmării plății prin SMS de către Banca Transilvania. Acordul asupra prezentului contract poate fi facut online, ceea ce nu altereaza conditiile contractuale.

Clauze Contractuale
1. Definirea variantelor de achiziție
Licenţa individuală presupune utilizarea produsului strict pentru instruirea proprie și exclusiv pentru propriul beneficiu. Licența individuală permite instalarea produslui pe un singur calculator, fiind destinată studiului individual.
Licenţa multiplă se aplică la nivel de instituţie, cu număr nelimitat de utilizatori, dar care aparțin aceleiași institutii care a contractat produsul. Ambele licențe sunt nelimitate în timp.
Licența individuală se factureaza pe numelele persoanei  fizice,  licența multiplă se facturează pe
numele instituției. Nu se pot factura licențe individuale pentru întreaga instituție.
Plata Licenței individuale se face de pe contul bancar propriu, plata licenței multiple se face de pe contul firmei care a achizitionat produsele.
2. Condiţii generale: Comandarea şi Utilizarea "Produsului", presupune implicit că sunteţi de acord cu termenii acestei licenţe care este afişată la loc vizibil pe pagina web si acceptată anterior recepției, odată cu lansarea comenzii. Beneficiarul a înţeles că acordul său privind condiţiile de licenţiere/utilizare are valoare juridică, iar faptul că poate fi exprimat prin mijloace electronice, nu îi alterează această calitate.
Produsele constituie marcă înregistrată şi se află sub protecţia legilor drepturilor de autor: LEGEA nr.8 din 14 martie 1996 actualizată, Ordonanţa nr.25 din 2006, Ordonanţa de urgenţă nr.123 din 2005. Produsele fac excepţie de la OG 25/2006 actualizata prin Legea 364/2006 prin art. 30 alin (1) lit h şi alin. (2), art.31 alin.1 lit.h, alin.2, si OUG 34/2014, iar www.softedu.eu nu este magazin virtual ori unitate de comerţ la distanţă, ci o simplă pagină web de prezentare a unor servicii IT.
Licenţa de utilizare a materialelor educaţionale comandate de la www.softedu.eu este în regim de end – user / utilizator final şi se adresează EXCLUSIV acestei categorii de utilizatori.
3. Destinaţie: Comandarea și utilizarea Produselor se face strict conform tipului de licență achzitionat – individuală / multiplă.
4. Interdicţii: Este interzisă revânzarea, redifuzarea, închirierea, împrumutarea, oferirea spre împrumut sau spre documentare a acestor materiale sau a unor copii, fragmente, print-screenuri, imagini, capturi, înregistrări ale acestora, sub orice formă, unor terţe persoane / instituţii.
5. Durata Licenţierii: Beneficiarul "Pachetului Educaţional" îl poate utiliza pe orice durată, licenţa nefiind limitată în timp.
6. Utilizări: Beneficiarul poate include Lecţiile Video sau animaţiile în orice prezentare doreşte, poate insera materialele video în altă formă decât cea a DVD-urilor originale, spre exemplu prin scoaterea unei Lecţii / Animaţii din context, pentru utilizare în cadrul unei conferințe, unor cursuri, etc, sub rezerva menţionării autorului filmelor şi nealterării siglei şi numelui producătorului şi atât timp cât beficiarul nu percepe o taxă directă sau indirectă ori un alt avantaj direct sau indirect,în legătură cu produsele educaționale. Este interzisă deparolarea documentelor protejate, îndepărtarea/alterarea/acoperirea siglei sau a numelui producătorului, acolo unde acestea există.
7. Documentare, returnare: Beneficiarul se va documenta din pagina web asupra titlurilor şi conţinuturilor produselor, comandând în deplină cunoştinţă de cauză. Documentarea insuficienta nu îndreptățește plângeri ulterioare. Pagina web va pune la dispoziţie în acest sens, într-un mod explicit şi cuprinzător, informaţii vaste referitoare la structura materialelor, titlurile acestora, precum şi mostre care vă pot ajuta să vă faceţi o idee clară asupra ceea ce veţi achiziţiona. DVD-urile sunt inscripţionate cu o unitate standard şi sunt puse în plicuri etichetate.
Producător, PFA Tipa Marius-George:                        Beneficiar:    
Dacă beneficiarul consideră că nu este complet edificat, poate solicita detalii suplimentare. Oferirea acestora este la latitudinea producătorului, în funcţie de natura şi volumul detaliilor solicitate.
8. Condiţii software: Producătorul presupune că sistemele calcul ale beneficiarului sunt corect configurate, în caz contrar el neputând fi învinovăţit de erori ale unor sisteme de calcul care nu îi aparţin şi la a căror configurare nu a participat.
9. Suport tehnic: La adresa: http://www.softedu.eu/suport_tehnic.html există o secţiune de suport tehnic, help/ajutor. Dacă nici aşa nu aţi rezolvat problema apărută, adresaţi-vă producătorului, dar numai după ce aţi parcurs pagina amintită mai sus.
10. Daune: Beneficiarul a înţeles că este responsabil şi i se pot imputa daune provocate prin revânzarea, redistribuirea sub orice formă, chiar gratuită ori prin neglijentă a acestor materiale, ori prin oferirea materialelor educaţionale spre documentare sau împrumut celor care nu au dreptul de utilizare asupra acestor materiale.
11. Căi de expediere a produselor: Ulterior recepționării contractului completat / semnat / ștampilat și ulterior confirmării plății de către Banca Transilvania prin SMS produsele se expediază numai prin internet. Veți primi unul sau mai multe linkuri de download, producătorul presupune că aveți abilitatea de a descărca fișiere și a extrage o arhivă parolată. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm consultați punctul 13 din secțiunea http://www.softedu.eu/suport-tehnic.html
In cazul pierderii DVD-urilor, acestea se pot re-expedia la cerere, contra unei taxe modice.
12. Plată / Returnare: Pentru comanda unui produs educational este necesară expedierea prin e-mail a prezentului contract scanat sau fotografiat, completat și semnat (ștampilat în cazul instituțiilor) pe fiecare pagină, și de plata in avans a contravalorii produsului / serviciului în contul mentionat în pag. 1.
Datorită specificului produsului, a cărui valoare este dată exclusiv de informaţia conţinută la care beneficiarul are acces imediat si complet după descarcare/receptie/desigiliare, odată receptionat produsul, beneficiarul devine proprietar de drept al acestuia, fără posibilitatea de returnare, conform OUG 34/2014 Art. 16 Litera i, m.
13. Noutăţi: La anumite produse pot apare updateuri, unele gratuite, menționate în secțiunea Noutăți a paginii web. Este sarcina beneficiarului de a urmări pagina web www.softedu.eu şi a solicita aceste updateuri atunci când crede că este îndreptăţit să le solicite, acolo unde acestea sunt gratuite, la fel ca şi eventualele reduceri ori comisioane.
14. Re-expedieri: Produsele achizitionate și pierdute pot fi înlocuite prin re-expedierea produselor pierdute, la cererea clientului, dupa plata unei taxe modice de re-expediere.
15. Conformitate: Producatorul a realizat produsele conform descrierii din pagina web www.softedu.eu, folosind numai programe cu licență, pentru care își asumă răspunderea. Produsele sunt verificate antivirus.
Specificul cursurilor presupune abilitatea de a instala un player video si de a rula / viziona filme în format Avi sau Mov – Quicktime. Producătorul pleacă de la presupunerea că beneficiarul are aceste competențe minime.
16. Fișierele de exerciții:  fișierele de exerciții, sub formă de imagini sau proiecte în orice format, specifice cursurilor sunt oferite EXCLUSIV în scop de autointstruire și NU pot fi utlizate / publicate în orice alt scop. Aceste fișiere sunt proprietatea intelectuală a PFA Tipa Marius-George.
17. Clauze finale: Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, dacă nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă, intră sub incidenţa legilor Statului Român. Redistribuirile ilegale ale produselor fac obiectul unei infracțiuni.
18. Acord prelucrare date personale: declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și declar în mod explicit și îmi dau acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scop contractual.
Datele dvs. personale sunt stocate doar în ceea ce privește e-mailul dacă vă exprimați explicit această opțiune, iar datele personale de identitate sunt păstrateß doar în cadrul contractului de prestări servicii. Ne angajăm să nu divulgăm nimănui aceste date, cu excepția situațiilor de litigiu.
Dacă nu doriți să va anunțăm pe adresa de e-mail despre noi produse sau promoții, vă rugăm să menționați acest lucru prin bifarea căsuței corespunzătoare opțiunii dvs.

Doresc să fiu notificat prin e-mail despre noi produse sau promoții
Nu doresc să fiu notificat prin e-mail despre noi produse sau promoții

Acest CONTRACT conține 6 (șase ) pagini.

PFA Tipa Marius-George:                                               Beneficiar:    


Back to content